Oferta

Porady prawne

Porady prawne udzielne są na dwóch płaszczyznach:

 • przesądowej – poprzez prowadzenie negocjacji z drugą stroną Klienta w celu doprowadzenia do zawarcia ugody oraz sporządzamy projekt ugody, która będzie najkorzystniejszym rozwiązanie w danej sytuacji;
 • sądowej – poprzez sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu lub wyroku zaocznego, natomiast przy środkach odwoławczych – poprzez sporządzenie zażalenia, apelacji , odpowiedzi na taki środek wniesiony przez przeciwnika procesowego Klienta.

mgr Beata Szynkaruk - prawnik

Ogrodowa 37 lok. 44, IV piętro

00-873 Warszawa

tel.: 605 699 122

e-mail: b.szynkaruk@basis-edu.pl

Przyjęcia od poniedziałku do piątku od godz. 9'00 do godz. 20'00, natomiast w soboty od godz. 9'00 do godz. 18'00, po uprzednim umówieniu spotkania.

W ramach prowadzonej działalności świadczy również usługi na odległość. Klient bez konieczności osobistego spotkania, otrzyma odpowiedź jak rozwiązać powstały problem.

Aby skorzystać z porady online wystarczy:

 1. Skontaktować się poprzez wysyłanie maila opisującego stan sprawy na adres b.szynkaruk@basis-edu.pl .
 2. Po wstępnej analizie Klient otrzyma wycenę usługi.
 3. Jeśli Klient zdecyduje się na niniejszą usługę wystarczy dokonać płatności, a postaram się pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Prawa rodzinnego --- władzy rodzicielskiej - kontaktów z dzieckiem - alimentów - seperacji - rozwodu - podział majątku itp

Prawa administracyjnego --- orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności - orzeczenia rentowego - świadczeń pomocy społecznej itp.

Prawa oświatowego --- edukacji dziecka z niepełnosprawnością.

Prawa osobowego --- ubezwłasnowolnia częściowego i całkowitego.

Prawa spadkowego --- dziedziczenia – testamentu – zachowku - działu spadku itp.

Prawa cywilnego --- odpowiedzialności cywilnej i karnej – umów cywilnoprawnych - zasiedzenia – przedawnienia – windykacji itp.

Prawa małżeńskiego --- nieważności małżeństwa - separacji małżonków - dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego - domniemania śmierci współmałżonka itp.

Porada prawna zawiera wyczerpującą odpowiedź na nurtujące pytanie Klienta. W ramach porady prawnej zostaną przedstawione Klientowi wszystkie możliwe warianty sprawy, na której Klient będzie mógł oprzeć swoje ewentualne dalsze działania.

Opinia prawna zawiera wszechstronną, kompleksową analizę przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego. Każdorazowo jest ona poparta nie tylko rzeczową argumentacją, ale i przepisem prawa, literaturą bądź orzecznictwem sądowym.

Pismo procesowe jest to dokument spełniający wymogi formalne określone w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Wymienione pisma przykładowo pozew, apelacja od wyroku, skarga bądź zażalenie będą szeroko i wyczerpująco omawiały przekazane przez Klienta stanowisko w danej sprawie.

Mediacje

Kiedy zmienia się, często w bardzo trudnych i stresujących okolicznościach nasze dotychczasowe życie, trudno jest o spokojną, rzeczową rozmowę, która przecież tak bardzo jest potrzebna by móc poczynić często obowiązujące przez wiele następnych lat ustalenia, mające nie tylko skutki osobiste, ale i prawne.

Natomiast kiedy doświadczamy silnych emocji - złości, rozgoryczenia, żalu, smutku, często strachu przed tym co będzie dalej, trudno jest myśleć, a tym trudniej rozmawiać z osobą którą nierzadko obwiniamy o rozpad związku. Która być może wyrządziła nam krzywdę, sprawiła ból, a być może którą to my zraniliśmy. Rozmowy w takich okolicznościach bywają niezwykle trudne. Często nie udaje się osiągnąć porozumienia, mimo wielu prób.

W takich sytuacjach można skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora. Udział w mediacji jest z zasady dobrowolny, tylko wówczas strony mediacji (np. partnerzy, małżonkowie) mogą na równych prawach skorzystać z pomocy mediatora. Pracują nad osiąganięciem porozumienia, satysfakcjonującego dla obu stron.

Mediację prowadzi się na podstawie:

 • umowy o mediację,
 • postanowienia sądu kierującego do mediacji.

W czasie procesu mediacji, w poszukiwaniu porozumienia, strony przechodzą przez kolejne etapy które opierają się na wspomaganych przez mediatora rozmowach. Strony mają szansę nierzadko po raz pierwszy od długiego czasu wysłuchać się dokładnie nawzajem - swoich oczekiwań, potrzeb, spotykając się w bezpiecznej atmosferze.

Mediator w czasie całego procesu mediacji pozostaje neutralny (nie skłania stron do żadnego rozwiązania), i bezstronny (nie opowiada się po żadnej ze stron). Kluczową zasadą jest też poufność (obowiązuje tajemnica mediacji), działanie w dobrej wierze w atmosferze wzajemnego szacunku. Strony zachowują przez cały czas swoją autonomię, same decydując o rozstrzygnięciach. Mają szansę wypracować porozumienie, które może być obopólnie satysfakcjonujące.

Mediacje prowadzi:

mgr Beata Szynkaruk - mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Adres:

Ogrodowa 37 lok. 44, IV piętro

00-873 Warszawa

Istnieje możliwość umówienia spotkania od poniedziałku do piątku od godz. 9'00 do godz. 20'00, natomiast w soboty od godz. 9'00 do godz. 18'00, po uprzednim umówieniu spotkania.

W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.

Jeśli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:

 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentów,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strony mogą bowiem w sposób bardzo szczegółowy i uwzględniający ich indywidualną sytuację określić między innymi:

 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych, jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym określenia zasad pokrywania ich kosztów,
 • sposób kontaktów z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny,
 • udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej,
 • zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku,
 • zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Ponadto sprawy majątkowe podlegające rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • należności ze stosunku pracy,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny itp.

Do mediacji cywilnej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów powstałych w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą.

Do mediacji gospodarczej mogą zostać skierowane następujące sprawy:

 • zapłatę,
 • w sprawach budowlanych,
 • naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych,
 • dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych,
 • wewnątrz kadry zarządzającej,
 • wynikające ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Mediacja gospodarcza pozwala na utrzymanie dobrych relacji biznesowych i ukierunkowanie się na przyszłość.

Skorzystanie z mediacji gospodarczej pozwala uniknąć negatywnych skutków z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy. Pozwala zachować wiarygodność u partnerów biznesowych i utrzymać dobre imię firmy.

Mediacja gospodarcza zakończona ugodą daje szanse na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności biznesowej i dotychczasowej współpracy.

Do mediacji gospodarczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Audyt dostępności

Szkolenia

Oferowane szkolenia to różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Szkolenia to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do zarówno do rozwoju własnego jak i wykonywania pracy.

Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swojej osobowości oraz poszerzania wiedzy. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy, w której pracuje. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postawy.

Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole.

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole.

Niniejsze szkolenie, ma na celu przybliżenie prawnych aspektów w szczególności dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej z uwzględnieniem odpowiedzialności pracowniczej kadry nauczycielskiej, aby w przyszłości uniknąć błędów, które mogą być drastyczne w skutkach.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zakres odpowiedzialności nauczyciela jako opiekuna faktycznego ucznia.
 2. Metody ustalania odpowiedzialności ponoszonej przez nauczyciela w placówce.
 3. Wzajemne relacje odpowiedzialność opiekunów prawnych i faktycznych.
 4. Techniki jakimi należy się kierować przy zastosowaniu interwencji fizycznej wobec ucznia.
 5. Kto i kiedy jest zobowiązany do zgłoszenia przemocy wobec ucznia. Kto, kiedy  i gdzie może ubiegać się o ich zorganizowanie.

Szkolenie adresowane jest do rad pedagogicznych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych odpowiedzialnością prawną nauczycieli, a w szczególności do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz innych instytucjach, jak również studentów kierunków pedagogicznych.

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynkaruk – prawnik, mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra nauk prawnych oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki oraz ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnościami i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Atut zawodowy to skutecznie działanie, dobry kontakt z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

 

FORMA ZAJĘĆ: wykład, dyskusja

I MODUŁ

CZAS TRWANIA: 4 godziny (wykład)

OPŁATA: 2000 zł netto dla grupy do 40 osób - w przypadku szkolenia realizowanego w okolicach Warszawy (do 50km). W przypadku szkoleń w odległości pow. 50km od Warszawy, cena ustalana jest indywidualnie (doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu koniecznego na dojazd).

II MODUŁ

CZAS TRWANIA: 5 godzin (4 godziny wykład / 1 godzina dyskusja - odpowiedzi na pytania)

OPŁATA: 2500 zł netto dla grupy do 40 osób - w przypadku szkolenia realizowanego w okolicach Warszawy (do 50km). W przypadku szkoleń w odległości pow. 50km od Warszawy, cena ustalana jest indywidualnie (doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu koniecznego na dojazd).

Informacje dotyczące ustalenia najbliższego terminu szkolenia dostępne pod

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Dziecko z niepełnosprawnością.
Prawa, obowiązki i możliwości finansowania.


Czas trwania: 5 godzin zegarowych

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wpływ orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno – pedagogiczne na dalszą edukację dziecka.

- działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- orzeczenia i opinie porani psychologiczno-pedagogicznej,

- kto i kiedy opracowuje IPET

 1. Edukacja dziecka niepełnosprawnego

- prawo dzieci do nauki, wychowania i opieki,

- najbardziej odpowiednie tryb edukacji ucznia niepełnosprawnego,

- nauczyciel w klasie,

- edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dziecka,

- opieka i transport ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

- kto, kiedy i gdzie może ubiegać się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- procedura odwoławcza od wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, bądź stopnia niepełnosprawności,

- ulgi i uprawnienia wynikające z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,

 1. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

– czym są SUO,

- kto, kiedy i gdzie może ubiegać się o ich zorganizowanie,

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- czy można odmówić specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynkaruk – prawnik, mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra nauk prawnych oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki oraz ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnościami i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Atut zawodowy to skutecznie działanie, dobry kontakt z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

Informacje dotyczące najbliższego terminu i miejsca warsztatu dostępne pod

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

Koszt szkolenia: 190 zł netto / osoba

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Ilość miejsc ograniczona !

Superwizja prawna może przebiegać indywidualnie lub grupowo.

Dla kogo jest przeznaczona:

Superwizja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z trudnym zespołem klasowym lub uczniem, który wymaga szczególnych narzędzi dydaktycznych lub wychowawczych (z diagnozą ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeniami zachowania, uczniem odrzuconym) oraz kiedy osoba pracująca z grupą chce dowiedzieć się jaką zmianę może wprowadzić w swoim stylu pracy oraz utwierdzić się w tym co robi dobrze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W pracy nauczyciela dość często dochodzi do trudnych i niebezpiecznych sytuacji w związku z tym nauczyciele potrzebują nie tylko teoretycznej wiedzy ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, które zostały uregulowane w przepisach prawa. A tym samym pewności, czy narzędzia dydaktyczne, wspierające i indywidualizujące, które stosuje w pracy z uczniem są skuteczne i właściwie wprowadzane w konstrukcję lekcji.

Cel i korzyści superwizji:

Superwizja polega na konsultowaniu pracy z uczniem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków nauczyciela w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Celem spotkania superwizyjnego  jest przedstawienie przepisów dotyczących współpracy placówki oświatowej z sądem rodzinnym i innymi instytucjami, które mogą być zaangażowane w opiekę nad dzieckiem. Ale przede wszystkim uczestnicy dowiedzą się jak zachować się w trudnych sytuacjach, jakie konsekwencje prawne mogą wiązać się z podjętymi działaniami i decyzjami.

Zakres merytoryczny superwizji:

Sądowa ingerencja we władzę rodzicielską.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji.

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny)/osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Postępowanie w przypadku podejrzenia przemocy domowej, krzywdzenia dziecka w rodzinie.

Czego można wymagać i oczekiwać od współpraca z sądem i kuratorem.

Podawanie leków w placówce edukacyjnej.

Zakres merytoryczny jest tylko propozycją, omawiane zagadnienia mogą być dostosowane do potrzeb zamawiającego.

Przed spotkaniem z prowadzącym szkolenie prawnikiem zamawiający może zgłosić własny, aktualny problem, który zostanie omówiony w trakcie spotkania.

Proponowany czas trwania: ok. 3 godziny zegarowe

Liczba uczestników superwizji grupowej ok. 14 osób

Informacje dotyczące najbliższych dostępnych terminów pod

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

Koszt superwizji według indywidualnych ustaleń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Prawno-psychologiczne aspekty pracy z ofiarami przemocy.


Rodzina – Rozwód – Spadek

Czas trwania: 5 godzin zegarowych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu mającym na celu podnoszenie wiedzy w obszarze życia rodzinnego.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzina
  1. zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych
  2. osoba z niepełnosprawności w rodzinie
  3. najczęstsze bariery w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnościami
  4. przemoc w związku jako przejaw patologicznych stosunków międzyludzkich
  5. życie rodzinne osoby z niepełnosprawnością
 2. Rozwód
  1. przesłani rozwodowe
  2. rozwód, a niepełnosprawność
  3. ingerencja we władzę rodzicielską
  4. alimenty
 3. Spadek
  1. zasady spadkobrania
  2. rodzaje testamentów
  3. warunki wydziedziczenia
  4. spadek, a niepełnosprawność
 4. Działania systemowe w dostępie do życia rodzinnego osób z niepełnosprawnościami z całej Polski.

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie prowadzą:

Beata Szynkaruk – prawnik, mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra nauk prawnych oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki oraz ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnościami i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Atut zawodowy to skutecznie działanie, dobry kontakt z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

Informacje dotyczące najbliższego terminu i miejsca warsztatu dostępne pod

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

Koszt szkolenia: 290 zł netto / osoba

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Ilość miejsc ograniczona !

Rodzina zastępcza. Twoje prawa i obowiązki jako rodziny zastępczej.


Czas trwania: 5 godzin zegarowych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, mającym na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym, z  którymi muszą się zmierzyć rodzice, jak i pozytywne aspekty prawne z takim rodzicielstwem związane.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzina zastępcza

- rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej,

- wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze,

- uprawnienia i obowiązki rodziny zastępczej,

- czy kontakty dziecka z rodziną biologiczną są obowiązkiem.

Praktyczne przykłady – dyskusja

 1. Władza rodzicielska

- co to jest władza rodzicielska i komu przysługuje,

- kto i kiedy może ingerować we władzę rodzicielską,

- kto i kiedy może być opiekunem prawnym dziecka w rodzinie zastępczej.

Praktyczne przykłady – dyskusja

 1. Rodzina zastępcza, a adopcja dziecka

- co to jest przysposobienie czyli adopcja dziecka,

- czy i kiedy rodzina zastępcza może adoptować dziecko,

- różnice miedzy rodziną zastępczą, a adopcyjną.

Praktyczne przykłady – dyskusja

 1. Kwestie finansowe

- świadczenia dla rodzin zastępczych,

- jakim rodzinom przysługuje wynagrodzenie,

- alimenty od rodziny biologicznej na rzecz dziecka,

Praktyczne przykłady – dyskusja

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze, pedagogów, osób zatrudnionych w PCPR, ROPS, MOPS, MOPR, OPS i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą.

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynkaruk – prawnik, mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra nauk prawnych oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki oraz ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnościami i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Atut zawodowy to skutecznie działanie, dobry kontakt z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

Informacje dotyczące najbliższego terminu i miejsca warsztatu dostępne pod

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

Koszt szkolenia 290 zł netto / osoba

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Ilość miejsc ograniczona !

Aspekty prawne ślubu kościelnego i cywilnego - dojrzałe i trwałe małżeństwo.

Warsztaty dla przyszłych małżonków.

Czas trwania: 5 godzin zegarowych

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie służące poznaniu praw i obowiązków przyszłych małżonków, na którym odpowiecie sobie na pytanie

Czy chcesz zmienić swoją przyszłą żonę/męża czy akceptujesz ją/go i kochasz taką/takim, jakim jest?

Jakie macie wzorce myślenia, działania jak to wpłynie na waszą codzienną komunikację?

Dlaczego kompromis jest pierwszym krokiem do rozpadu związku?

Na te i wiele innych pytań, które nurtują przyszłych małżonków i są istotnym elementem siły ich relacji odpowiemy na niniejszym spotkaniu.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czym jest małżeństwo ?
 2. Znaczenie przysięgi małżeńskiej.
 3. Podpisanie intercyzy małżeńskiej - korzyści i skutki.
 4. Ślub kościelny - aspekt prawny.
 5. Ślub cywilny - aspekt prawny.
 6. Ślub konkordatowy - aspekt prawny.
 7. Zmian nazwiska po ślubie, czy w trakcie trwania małżeństwa ?
 8. Rajska wizja małżeństwa – kilka wskazówek na resztę drogi.

Znakomite, szkolenie interpersonalne małżonków i niezwykła szkoła komunikacji między partnerami. Poprowadzone z dużym poczuciem humoru, ale jednocześnie z ogromnym pragmatycznym podejściem przez praktyka prawa Beatę Szynkaruk.

Cele i korzyści warsztatu:

 1.      Jak zbudować trwały i dojrzały związek.
 2.    Zrozumienie i poznanie siebie nawzajem.
 3. Jak sobie radzić z wpływem innych osób na wasz związek.
 4. Jak uniknąć rozwodu czy separacji w przyszłości.

Szkolenie poprowadzi:

Beata Szynkaruk – prawnik, mediator wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra nauk prawnych oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki oraz ukończyła specjalistyczne szkolenia w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych – prowadzi szkolenia i warsztaty, posiada staż pracy z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jednocześnie prowadzi prywatną praktykę, jest przewodniczącą rady nadzorczej AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, pracuje jako prawnik w Fundacji SYNAPSIS oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób niepełnosprawnych i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej.

Atut zawodowy to skutecznie działanie, dobry kontakt z Klientem, który charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

Informacje dotyczące najbliższego terminu i miejsca warsztatu dostępne pod

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

Koszt szkolenia 250 zł netto / osoba

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Ilość miejsc ograniczona !

Dodatkowo możemy przygotować szkolenie lub warsztaty dostosowane do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami !

 Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

tel.: 605 699 122 lub e-mail: biuro@basis-edu.pl oraz facebook

 Serdecznie zapraszamy !

Konsultacje psychologiczne

W naszym działaniu jesteśmy zorietowani do podnoszenia jakości życia dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Do skorzystania z pomocy psychologicznej zapraszamy osoby, które:

 • chcą zastanowić się nad przyczynami doświadczanych trudności i poszukać możliwych rozwiązań,
 • odczuwają potrzebę głębszego poznania siebie i polepszenia jakości życia,
 • potrzebują wsparcia i pomocy przy dokonywaniu wyborów życiowych,
 • znalazły się w kryzysowej dla siebie sytuacji życiowej,
 • nie wiedzą jak poradzić sobie w zaistniałej sytuacji,
 • mają wątpliwości co do tego, jaka forma pomocy byłaby dla nich optymalna,
 • przeżywają kryzys w związku,
 • nie mogą poradzić sobie z konfliktami i nieporozumieniami z partnerem/partnerką,
 • znalazły się razem w nowej sytuacji życiowej takiej jak ciąża, macierzyństwo, trudne zachowanie dziecka, niepełnosprawność dziecka itp.,
 • czują się niezrozumiane przez partnera/pratnerkę i doświadczają trudności w komunikacji,
 • mają trudności w komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • mają wątpliwości co do przyszłości swojego związku,
 • pragną poradzić sobie z doświadczeniem zdrady,
 • chcą podnieść jakość życia seksualnego.

Konsultacje psychologiczne obejmują jedno lub kilka spotkań, które mają na celu rozpoznanie i omówienie sytuacji życiowej klienta pod kątem zgłaszanych problemów, przemyśleń czy wątpliwości. Mogą one mieć charakter diagnozy, psychoedukacji i poradnictwa. Bywają wstępem do dalszej pracy terapeutycznej, niekiedy jednak udział w nich okazuje się wystarczający dla wypracowania rozwiązania zgłaszanej trudności.

Anna Szostak -psycholog, terapeuta, mgr Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od kilkunastu lat, prowadzi terapię indywidualną i grupową z młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu młodzieży i osób dorosłych. Udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli, prowadzi szkolenia w zakresie wiedzy na temat autyzmu.  Posiada ponad trzyletnie doświadczenia pracy, jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów z trudnościami  w uczeniu się. Superwizor metody TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) i VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka kilku wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Stale podnosi kompetencje w zakresie rozwoju zawodowego.

W ramach pomocy psychologicznej prowadzi:

 • konsultacje indywidualne dla rodziców,
 • konsultacje przed diagnostyczne,
 • opracowanie opinii dotyczących dziecka.

Spotkanie odbywają się w każdy poniedziałek i trwają 50 min. Natomiast liczba spotkań uzależniona jest od indywidualnych ustaleń.